Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest pomiar grubości warstwy oleju?


Co to jest pomiar grubości warstwy oleju Inline?
Jeżeli na przykład należałoby ustalić grubość warstwy farby drukarskiej naniesionej homogenicznie na arkusz papieru, z pewnością do jej określenia posłużono by się metodą gramatury uznawanej jako najbardziej właściwa. Gramatura farby drukarskiej nie powinna zostać odrzucona od gramatury papieru o grubości mieszczącej się na ogół w granicach od 0.05mm do 0.2mm. Odpowiednio dokładne ważenie powinno prowadzić do wyniku, któremu można zaufać. Jak wygląda to, jeśli zamiast farby zastosowany jest olej a w miejsce arkusza papieru - blacha stalowa o grubości na przykład 1 mm? Metoda gramatury powinna tutaj dochodzić do swoich granic stosowania.

Jak pomimo tego można to ustalić w sposób niezawodny i bez zbytniego udziału grubości warstwy olejowej? Należałoby tutaj wymienić z pewnością metodę fluorescencyjną. W tym przypadku do wzbudzenia fluorescencji stosowane jest promieniowanie UVA. Emisja wtórna w tym procesie zachodzi w zakresie widzialnych długości fal. Intensywność fluorescencji wyznacza wymiar grubości danej warstwy oleju. Należy jednak zaznaczyć, że moc sygnału (fluorescencja) zależy nie tylko od grubości tej warstwy, lecz także od rodzaju użytego oleju oraz od powierzchni metalu działającej jako kwasi-reflektor, która posiada znaczący wpływ na jego natężenie. Z kolei istnieją oleje, w których nie zachodzi lub prawie nie występuje efekt fluorescencji i w związku z tym pomiar grubości warstwy tą metodą nie może być stosowany.

Jeżeli natomiast analizuje się środkowy zakres podczerwieni (MIR), można stwierdzić, że w przypadku olejów badanych dotychczas występuje zauważalna absorpcja w określonym zakresie długości fal, podczas gdy inne zakresy fal nie wykazują obecności oleju. Jeżeli myślowo nastąpi teraz usunięcie tego sensytywnego okna długości fal ze spektrum MIR i porówna tą absorpcję ze znormowanym wzorcem (obserwowanym w drugim, neutralnym oknie długości fal), to w pierwszym przybliżeniu stwierdzi się proporcjonalną zależność między grubością warstwy oleju a znormowanym sygnałem.

   

Czujnik SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) zarządza teraz
w precyzyjny sposób wspomnianym oknem długości fal. Przedstawiony schematycznie i przedtem skierowany na powierzchnię stalową (bez warstwy oleju). Absorpcja w obydwóch oknach długości fal jest praktycznie porównywalna. Ta wielkość może być wykorzystywana jako wartość odniesienia: Mref = CH1/(CH0+CH1), CH0 są CH1 ustalonymi sygnałami z obydwóch okien długości fal. Jeżeli zwilża się powierzchnię stalową homogeniczną warstwą oleju, w spektrum MIR występuje następujące przesunięcie:


Lewe okno pomiarowe CH0 wykrywa absorpcję wzbudzoną przez warstwę oleju, podczas gdy prawe okno nie wykazuje aktywności:
 MIR=CH1/(CH0+CH1) przesu-wa się na skutek dodatkowej absorpcji w oknie CH0 do góry. Im intensywniejsza absorpcja, tzn. im przykładowo warstwa oleju jest grubsza, tym bardziej przesuwa się wartość MIR od wartości odniesienia MIRref (bez warstwy olejowej).

Na podstawie wyników badań różnych olejów, które zostały przeprowadzone dotychczas, można wysnuć wniosek, że absorpcja oprócz grubości warstwy oleju jest zależna także od jego gatunku. Poza tym podłoże z metalu posia-dające właściwości refleksji dodatkowo wpływa na wynik pomiaru
i w związku z tym należy przeprowadzać proces wzorcowania
w odniesieniu do danego gatunku oleju i podłoża przed właściwym ustaleniem grubości warstwy. W tym celu na odtłuszczone po-wierzchnie metalowe należy nanieść w rzędzie krople oleju tego samego gatunku i tym samym wolumenie (na podstawie doświad-czenia krople posiadają objętość 20 µl) i następnie cały olej rozpro-wadzić równomiernie na wyznaczonej powierzchni (przykładowo
o średnicy 70 mm). Można teraz ustalić grubość warstwy: w przy-padku wolumenu oleju 20 µl na powierz-chni o średnicy 70 mm powstaje warstwa o grubości ok. 5 µm, przy dwóch kroplach
(40 µl) - odpowiednio 10 µm, przy 3 kroplach (60 µl) - 15 µm, itd. Po wykonaniu prób z daną grubością warstwy, można rozpocząć proces wzorcowania: W tym celu czujnik SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) zostaje pozycjonowany w szeregu po przeprowadzeniu różnych prób i można przystąpić do ustalenia wartości MIR dla określonej grubości warstwy.
.
Po zakończeniu procesu uzyskuje się tabelę z wartościami, na podstawie której można sporządzić wykres:


Z diagramu można odczytać, że rozdzielczość procesu pomiarowego wynosi 10 nm, a dokładność przemieszcza się w obszarze ok. 50 nm.

Do pomiaru Inline należy usunąć jeszcze tylko odstępnik i można zaczynać! Układ sensoryczny oprócz wyjść cyfrowych i analogowych w przyszłości będzie dysponował w opcji także protokołem fieldbus. Za pomocą programu Windows® MIR Scope V1.0 można w łatwy sposób wprowadzać do systemu różne parametry i wykonywać jego monitoring. Odstęp od czujnika do powierzchni obiektu wynosi tutaj 10 mm, strefa detekcji posiada średnicę ok. 10 mm. W przypadku mniejszych mierzonych obiek-tów stosowane są nakładane przesłony, które odpowiednio ograniczają mierzoną powierzchnię. Ponieważ system pracuje zwykle w trybie DC, cykle pomiarowe są dostępne w zakresie do 10 kHz.NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP