Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest luminescencja?


Współczesna fizyka przyjmuje, że światło posiada strukturę: falową i korpuskularną. Teoria korpuskularna mówi, że światło stanowiące pakiety energetyczne składa się z kwantów i fotonów. Energia zawarta w fotonach odzwierciedla się w długości fali - odstęp przestrzenny między doliną a wierzchołkiem fali. Krótka długość fali odpowiada dużej zawartości energii, duża długość fali - mniejszej zawartości energii.
Jeżeli światło natrafi na materię mogą wystąpić różne zdarzenia:
  • Foton bez przeszkód przechodzi przez materię w tym samym kierunku. (Transmisja, np: światło pada na szkło)
  • Foton trafia na atom i jest przez niego z tą samą energią odbity w innym kierunku. (Odbicie, np: światło pada na lustro)
  • Foton zostaje pochłonięty przez materię. Energia fotonu zostaje przekazana do materii i powoduje z kolei zwiększenie jej energii. Może to wystąpić w postaci wzrostu temperatury i/lub wzbudzenia elektrycznego materii.
Pod pojęciem luminescencji rozumie się emisję fotonów (światła), które generowane są przy powrocie elektronów z poziomu wzbudzonego do stanu o niższej energii.
Elektrony mogą być wzbudzane "z zewnątrz" różnymi metodami np. przez:
  • prąd elektryczny (elektroluminescencja) np. w LED: przejście z pasma walencyjnego do pasma pasma przewodzenia
  • bombardowanie elektronami (luminescencja katodowa) np. lampa elektronopromienna
  • światło, a więc bombardowanie fotonami (fotoluminescencja),
W tym przypadku należy rozróżniać między fluorescencją a fosforescencją.

O fluorescencji mówi się, gdy zanika emisja fotonów przez wzbudzony materiał bezpośrednio lub w przeciągu kilku nanosekund po ustaniu wzbudzenia.

Natomiast fosforescencja jest zjawiskiem, które po zakończeniu emisji światła może trwać jeszcze od kilku nanosekund do kilku milisekund lub nawet sekund.

Doprowadzenie ciepła (termoluminescencja)

Co to jest "efekt Stokesa"?
Jeżeli promieniowanie elektromagnetyczne (światło od ultrafioletowego do podczerwieni) natrafi na przedmiot, zostaje w części zaabsorbowane. Większa część światła, które zostało zaabsorbowane, zostaje przemienione w ciepło (czarna powierzchnia pochłania np. więcej światła aniżeli biała i z tego względu rozgrzewa się bardziej przy napromieniowaniu światłem).

Światło zostaje przy tym zaabsorbowane przez molekuły. Dzięki tej dodatkowej energii molekuły zostają pobudzone do szybszego ruchu, a więc drgają szybciej, co objawia się wzrostem temperatury.
 
W niektórych materiałach (jak np. w przypadku pierwiastków tzw. "ziem rzadkich") energia światła (fotonów) jest wykorzystywana do podniesienia elektronów z niższego, jednak stabilnego poziomu energetycznego (wewnętrzna orbita elektronu) na wyższy lecz niestabilny poziom energetyczny (zewnętrzna orbita elektronu).

Na tej orbicie pozostają elektrony tylko przez krótki okres czasu i krążąc między orbitami powracają ponownie do swojego stabilnego stanu wyjściowego. Energia, która zostaje przy tym uwolniona, zostaje przekazana do niego jako promieniowanie elektromagnetyczne (fotony = światło) lecz także w krysztale (jeżeli należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich) w postaci tzw fononów (drgania sieci). Kryształ zostaje wzbudzony do silniejszego drgania. Generowane fotony (fotony wtórne) posiadają w stosunku do fotonów (fotonów pierwotnych) pobudzonych do drgań niewielką energię.
 
Fotony (fotony pierwotne), które posiadają wyższą energię (a więc światło o krótszej długości fali) zostają wykorzystywane do pobudzenia ciała do "świecenia". Emitowane z przedmiotu fotony (fotony wtórne) posiadają w porównaniu z fotonami pierwotnymi niewielką energię, z tego względu długość fali emitowanego światła jest większa.
 
Jeżeli emitowana przez naświetlane ciało długość fali jest większa aniżeli długość fali zastosowana do naświetlenia, mamy wówczas do czynienia z tzw. "efektem Stokesa". Emisja promieniowania wtórnego następuje z opóźnieniem czasowym, długość zwłoki zależy od czasu przebywania elektronów na niestabilnej orbicie.Co to jest "anty-efekt Stokesa"?

O "anty-efekcie Stokesa" mówi się, gdy promieniowanie elektromagnetyczne padające na jakiś przedmiot i przez niego pochłaniane posiada większą długość fali, aniżeli promieniowanie elektromagnetyczne, które jest emitowane przez ten przedmiot.

Uzyskany współczynnik sprawności warunkowany przez proces pompowania oraz stosunkowo krótki czas przebywania elektronów na danym poziomie energetycznym w "anty-efekcie Stokesa" w porównaniu do "efektu Stokesa" jest istotnie mniejszy, tzn. w tym przypadku generowanych jest znacznie mniej fotonów wtórnych.

l = długość fali promieniowania elektromagnetycznego (np. światła), długość fali przedstawia łańcuch fal, tzn. odległość dwóch sąsiadujących maksimów i minimów.
Długość fali promieniowania elektromagnetycznego w obszarze widocznym waha się w granicach między 400 nm a 700 nm.
 
W przeciwieństwie do efektu Stokesa tutaj do wzbudzenia elektronów będzie koniecznych więcej fotonów promieniowania pierwotnego. Foton przenosi elektron np. na poziom pośredni 1, następny foton na kolejny, a więc orbitę leżącą bardziej na zewnątrz i trzeci foton przenosi wreszcie elektron na orbitę zewnętrzną.
 
Ponieważ zarówno orbity pośrednie jak i orbita zewnętrzna są niestabilne, elektrony przebywają na nich tylko przez relatywnie krótki okres czasu i następnie powracają do swojego stanu podstawowego. Tak zwana rekombinacja zachodzi w zakresie nano- mikro- i milisekund.

Co to jest "pompowanie optyczne"?
Ponieważ w przypadku "anty-efektu Stokesa" do przeniesienia elektronu na orbitę zewnętrzną potrzebnych jest kilka fotonów, mówi się wówczas o tak zwanym procesie pompowania.

Podczas "pompowania" elektrony za pomocą fotonów pierwotnych przenoszone są z orbity pośredniej na następną, a więc jak gdyby były pompowane do góry na tor zewnętrzny. Im bardziej na zewnątrz znajduje się ta orbita, tym więcej energii potencjalnej posiada znajdujący się na niej elektron. Jego poziom energetyczny jest wyższy. Im większa jest różnica między dwoma poziomami energetycznymi, tym większa jest energia fotonu, który powstaje przy powrocie elektronu do poziomu stabilnego.


Co to są "metale ziem rzadkich"?
Metale ziem rzadkich znajdują się w 3 grupie układu okresowego pierwiastków; lantanowce (17 pozycji) zaliczane są również do metali ziem rzadkich.

Metale ziem rzadkich (potrzebne są m.in. do produkcji magnesów trwałych) posiadają m. in. specjalne własności spektroskopowe. W przeciwieństwie do półprzewodników (szerokość przerwy zabronionej, tzn. przerwa energetyczna między pasmem walencyjnym a przewodzenia w półprzewodniku jest zależna od temperatury, w związku z tym od długości fali emitowanej przez kryształ półprzewodnikowy) pierwiastki ziem rzadkich wykazują w ciałach stałych (kryształach) dyskretne spektrum energetyczne (a więc zdefiniowany poziom energetyczny warstwy elektronowej). Do absorpcji promieniowania elektromagnetycznego potrzebna jest określona, zależna od poziomu energetycznego, długość fali. Optyczne oddawanie energii (na zewnątrz) następuje również w dyskretnej długości fali wyznaczonej przez kryształ.
 
Z uwagi na właściwości ważne dla celów optycznych należy wymienić następujących przedstawicieli ziem rzadkich:
Y 39      Itr                
(stosowany na luminofory i do LED)

jak również następujące pierwiastki z grupy lantanowców:
Pm 61 Promet (stosowany do cyfr świecących)
Eu 63 Europ (znajduje zastosowanie w LED i na luminofory)
Gd 64 Gadolin (stosowany na zielone luminofory)
TB 65 Terb (stosowany na luminofory)
Tm 69 Tul (luminofory i telewizory)
Yb 70 Iterb (luminofory i telewizory)

Poprzez celowe dodawanie kryształów pierwiastków ziem rzadkich można wpływać na właściwości optyczne i zmieniać je w określonym kierunku. W ten sposób stosowany jest erb jako tzw. aktywator. Jako aktywator działa podobnie jak "katalizator".
 
Często w przypadku kryształów pierwiastków ziem rzadkich do ich wykrycia wykorzystywane jest promieniowanie elektromagnetyczne w obszarze podczerwieni (IR). Linie absorpcyjne znajdują się często w granicach 980 nm lub 940 nm, ale możliwe jest także występowanie tych linii w obszarze widzialnym (np. 640 nm) lub w UV (np. 365 nm lub 385 nm).
 
W praktyce przy emisji fotonów występuje często "efekt Stokesa" lub "anty-efekt Stokesa".


Między mocą optyczną konieczną do wzbudzenia procesu a rzeczywiście emitowaną przez kryształ mocą optyczną znajduje zgodnie z doświadczeniem kilka dekad. Wymagana do wzbudzenia w obszarze IR moc optyczna posiada wartość ok. 10 mW (np. przy 980 nm), emisja znajduje się wówczas w widzialnym zakresie długości fal o wartości kilku µW (anty-efekt Stokesa", w obszarze IR emisja może dochodzić do zakresu mW (Stokes). Część promieniowania pierwotnego służy na początku także do wzbudzenia kryształu, fotony wykorzystywane są do wytwarzania fononów, na skutek czego wzrastają drgania sieci (kryształ). W następnym kroku może dochodzić ponownie do wytwarzania fotonów (światła) przez fonony (drgania sieci).
Co to jest "konwerter UP"
Pod pojęciem "konwerter UP" w sensie optycznym rozumie się zmianę światła (od obszaru UV do IR) o większej długości fali (a więc z fotonami o niższej energii) w kierunku mniejszych długości (fotony posiadają wówczas wyższą energię). To zwiększenie energii następuje na skutek "pompowania optycznego", tzn. aby emitować fotony wtórne, tak zwany konwerter UP musi pochłaniać więcej fotonów i to tyle, żeby uzyskać ilość energii fotonu pojedynczego (lub elektron jest przenoszony na orbitę zewnętrzną). W tym przypadku mówi się także o tzw. anty-efekcie Stokesa.

Co to jest "konwerter DOWN"
O "konwerterze DOWN" mówi się w optyce, gdy foton wtórny wytworzony przez foton pierwotny posiada mniejszą energię. Do wygenerowania fotonu wtórnego konieczny jest tylko foton pierwotny. Różnica energii zostaje przekazana np. na siatkę kryształu konwertera DOWN (jako zwiększenie fononu drgań sieci).

Proces w konwerterze DOWN należy wyjaśniać za pomocą efektu Stokesa.Co to jest "czas spadku stężenia" lub "stała czasowa"?
Pod pojęciem czasu spadku stężenia lub czasu relaksacji przyjmuje się w optyce czas, który jest niezbędny do powrotu obiektu ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego. Wymiar koniecznego czasu stanowi stała czasowa t. Stała czasowa podaje, jak długo trwa, aż przebieg - wychodząc ze stanu wzbudzonego - potrzebuje, zmniejszy się o mnożnik 1/2.71 lub 1/e (gdzie e - liczba Eulera). Wymiar stałej czasowej jest stosowany zwykle do procesów, które zanikają w sposób ekspotencjalny. W praktyce okazuje się, że zarówno w efekcie jak i anty-efekcie Stokesa następujące procesy w pierwszym zbliżeniu zanikają w sposób ekspotencjalny.


Co należy rozumieć pod pojęciem "pigmenty bezpieczeństwa"?
Pigmenty bezpieczeństwa są to nieorganiczne pigmenty luminescencyjne (fosforyzujące, a więc świecące wtórnie), często kryształy pierwiastków ziem rzadkich i także siarczki cynkowe, które dodawane odpowiednio i indywidualnie posiadają specyficzne właściwości optyczne. Ten "optyczny odcisk palca" może być stosowany jako cecha bezpieczeństwa.
 
Co należy rozumieć pod pojęciem "wielkość ziarna"?
Pod pojęciem wielkości ziarna kryształów pierwiastków ziem rzadkich należy rozumieć wymiar kryształów po procesie obróbki (np. po zmieleniu lub po procesie zagęszczania). Średnica ziarna zmienia się zwykle w granicach od 300 nm do 20 µm. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przy malejącej wielkości ziarna zmniejsza się także efektywność (współczynnik sprawności) w odniesieniu do anty-efektu lub efektu Stokesa. W praktyce stosowane są zwykle wielkości ziaren od 5 µm do 10 µm. Wytwarzanie ziarn o wymiarze mniejszym od 1 µm jest bardzo kosztowne. Z uwagi na ekstremalnie małe wielkości ziaren (także poniżej mikrometra) kryształy pierwiastków rzadkich wytwarzane w ten sposób są oznaczane jako LNP, a więc jako luminescencyjne nano-partykuły.

Co należy rozumieć pod pojęciem "pigmenty bezpieczeństwa"?
(potwierdzenie pigmentów bezpieczeństwa)
Oprócz klasycznych obszarów zastosowania kryształów pierwiastków ziem rzadkich w magnesach trwałych, w aparatach rentgenowskich, ekranach telewizyjnych, w lampach LED, ekranach plazmowych i LCD oraz w lampach fluorescencyjnych lantanowce oraz itr znajdują zastosowanie do uwierzytelniania produktu. Kryształy pierwiastków ziem rzadkich są odpowiednio dodawane (np. z aktywatorem erb), poprzez co następuje zmiana właściwości optycznych. Optyczna odpowiedź jest z tego względu specyficzna dla produktu i przedstawia w określony sposób "optyczne odbicie palca", który raczej nie daje się reprodukować, jeżeli do dyspozycji nie ma odpowiedniej "recepty".
 
Z dozowaniem kryształów pierwiastków ziem rzadkich można wpływać zarówno na długość fali wzbudzenia jak i na spektrum emisyjne i także na stałą czasową, a więc opóźnioną w czasie odpowiedź na przesuw pierwotny (optyczny impuls wzbudzenia).
 
Ważną cechą kryształów pierwiastków ziem rzadkich jest wytrzymałość na temperatury do 800 °C. Kryształy nie są toksyczne, dzięki czemu mają zastosowanie w wielu dziedzinach. Te nieorganiczne pigmenty są niezwykle odporne na działanie światła, tzn. właściwości luminescencyjne nie ulegają zmianie w dłuższym okresie czasu.
 
Do dyspozycji istnieje szereg detektorów, które pozwalają na wykrycie kryształów pierwiastków ziem rzadkich. Należą do nich INLINE (LUMI-INLINE Serie), OFFLINE na miejscu (LUMI-MOBILE Serie) i także w laboratorium (LUMI-LAB Serie). Koncentracja kryształów pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do materiału podłożowego może obniżyć się przy tym do obszaru ppm (w zależności od rodzaju kryształu).
 
W jaki sposób można wykrywać kryształy pierwiastków ziem rzadkich?
Ponieważ kryształy pierwiastków ziem rzadkich spełniają funkcje zarówno konwertera UP jak i DOWN, do ich wykrywania może służyć spektrum wtórne. Następnie można wykorzystywać je jako potwierdzenie zanikania w czasie (relaksacja) promieniowania wtórnego. Obydwa efekty (spektrum wtórne i czas spadku stężenia) dostarczają w sumie pewnego potwierdzenia nawet przy bardzo małej koncentracji.
 
Jakie przyrządy służą do wykrywania?
Najprostszym i z pewnością korzystnym cenowo detektorem jest tzw. laser-Pen (Typ LUMI-LP-IRL/UV/VIS-3B). Posiada on promieniowanie laserowe o długości fali 980 nm i mocy 10 mW. Promień lasera jest ogniskowany w odległości od 10 mm do 20 mm od wyjścia Pen. Światło IR przy obecności kryształów pierwiastków ziem rzadkich (pod warunkiem, że absorbują promieniowanie 980 nm) jest konwertowane (konwerter UP) w obszarze widzialnym i emituje odpowiednio do ich zawartości światło niebieskie, zielone, żółte, pomarańczowe lub czerwone.

Oprócz tego należy dodać, że wykorzystywane jest promieniowanie wtórne, które znajduje się w obszarze 3B klasy lasera. W przypadku lasera Pen jest to produkt klasy lasera 3B.
 
Produkt klasa lasera 3B może być stosowany tylko w połączeniu z odpowiednimi okularami ochronnymi przed promieniami lasera (np. Typ LUMI-SG-IRL-3B). Stosowanie jest dozwolone wyłącznie w pomieszczeniach, na zewnątrz których umieszczone są odpowiednie tabliczki informacyjne oraz światło ostrzegawcze. Za pomocą lasera Pen można wykrywać koncentrację kryształów
pierwiastków ziem rzadkich do ok. 50 ppm (w zależności od danego kryształu).
 
Natomiast bez żadnych problemów można ustalać pierwiastki ziem rzadkich za pomocą przyrządów LUMI-MOBILE. Zastosowane w nich są LED na światło podczerwone o długości fali (średnia długość fali) ok. 940 nm. Te przyrządy są całkowicie bezpieczne dla ludzkiego oka. (Podobne LED stosowane są także w pilotach do obsługi telewizora lub urządzeń audio). W przyrządach LUMI-MOBILE jako kryterium stosowana jest stała czasowa krzywej spadku stężenia. Mogą być wykrywane koncentracje do 1 ppm.
 
Podczas wytwarzania materiałów z kryształami pierwiastków ziem rzadkich należy stale kontrolować ich zawartość. Służy do tego LUMI-INLINE Serie, który oprócz stałej czasowej ustala także intensywność (i w związku z tym koncentrację) kryształów w materiale podłożowym. Do dyspozycji znajdują się sygnały analogowe i cyfrowe. Przyrząd detekcyjny może być podłączony także do interfejsu szeregowego (RS232, USB i Ethernet). Specjalne oprogramowanie monitorujące umożliwia zapisanie danych pomiaru.
 
Do wykrywania w laboratorium do wyboru znajdują się przyrządy, które zapisują zachowanie się spadku stężenia (w obszarze IR) oraz spektrum emisji w obszarze widzialnym (LUMI-LAB-IRL/VISIR-CL1) i także przyrządy, które przekazują zachowanie się spadku stężenia w czasie w obszarze IR i jego intensywność podzieloną na segmenty w obszarze długości fali od 700 nm do 1100 nm (LUMI-LAB-IRL/IR-CL1, opatentowany).

Obydwa przyrządy znajdują się w obszarze klasy lasera 1, co zostało uzyskane za pomocą specjalnie opatentowanego procesu.
 
Detektory do zastosowanie mobilnego
W przyrządach LUMI-MOBILE oceniany jest czasowy spadek stężenia próbki wzbudzonej optycznie. Na badany obiekt kierowany jest impuls IR lub UV. Po zakończeniu działania impulsu wzbudzającego krzywa spadku stężenia jest zapisywana i analizowana. Następnie ustalana jest intensywność impulsu spadku stężenia.

LUMI-MOBILE-LAB-IR/IR
LUMI-MOBILE-LAB-UV/VISMożna wprowadzać parametry stałej czasowej oraz intensywności dla 31 produktów. Zostają one zapisane w pliku PC i służą przyrządom LUMI-MOBILE-QC (Quick Check) jako parametry do wprowadzania oraz przyrządom LUMI-MOBILE-PT (Pocket Tester) do wprowadzania produktu.

Interfejs użytkownika Windows® Software LUMI-MOBILE-LAB-Scope:

LUMI-MOBILE-QC-IR/IR
LUMI-MOBILE-QC-UV/VIS


Za pomocą tego urządzenia można zapisywać do 31 produktów, które mogą zostać odczytane w pliku (produkty zostały ustalone wcześniej za pomocą przyrządu LUMI-MOBILE-LAB i zapisane w pliku).

Po rozpoznaniu produktu następuje odpowiedź akustyczna oraz przedstawienie optyczne na wyświetlaczu graficznym. Także tutaj kontrolowany jest spadek stężenia cząstek kryształu pierwiastka ziem rzadkich.

Interfejs użytkownika Windows® Software LUMI-MOBILE-QC-Scope:

LUMI-MOBILE-PT-IR/IR
LUMI-MOBILE-PT-UV/VIS


W przeciwieństwie do przyrządu LUMI-MOBILE-QC w tym przypadku do dyspozycji znajduje się zestaw parametrów.

Interfejs użytkownika Windows® Software LUMI-MOBILE-PT-Scope:

LUMI-MOBILE-DA-IR/IR
LUMI-MOBILE-DA-UV/VIS


W przeciwieństwie do przyrządów LUMI-MOBILE-QC i LUMI-MOBILE-PT przez LUMI-MOBILE-LAB następuje szukanie wcześniej ustalonych produktów. Poszukiwanie następuje według stałej czasowej jak również na podstawie koncentracji kryształu pierwiastka ziem rzadkich w pełnym obszarze dynamicznym, tzn. od bardzo małej koncentracji w zakresie ppm do bardzo wysokiej.

Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-MOBILE-DA-Scope

LUMI-MOBILE-JR-IR/IR
LUMI-MOBILE-JR-UV/VIS


Wyświetlenie następuje przez dwubarwną LED. Kolor zielony wskazuje, że kryształ został wykryty, natomiast czerwony, że nie został znaleziony. Sygnał optyczny jest wspierany sygnałem dźwiękowym.
 
Także tutaj, podobnie jak w przyrządzie LUMI-MOBILE-DA przeszukiwany jest cały zakres dynamiczny. Dzięki temu można wyszukiwać bardzo małe (w obszarze ppm) jak i duże koncentracje.

Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-MOBILE-JR-Scope

LUMI-MOBILE-FIO-LAB-IR/IR
LUMI-MOBILE-FIO-LAB-UV/VIS


W przypadku przyrządu światłowodowego LUMI-MOBILE-FIO-LAB chodzi o wariant przyrządu LUMI-MOBILE-LAB, który w istocie jest podobny do wersji przyrządu standardowego. Jedynie zmodyfikowana została optyka z uwagi na przyłącze światłowodu.

LUMI-MOBILE-FIO-QC-IR/IR
LUMI-MOBILE-FIO-QC-UV/VIS


Wersja światłowodowa LUMI-MOBILE-FIO-QC posiada takie samo oprogramowanie co LUMI-MOBILE-QC, natomiast hardware jest wyposażone w przyłącze światłowodu.

LUMI-MOBILE-FIO-PT-IR/IR
LUMI-MOBILE-FIO-PT-UV/VIS


Także w wersji LUMI-MOBILE-PT istnieje wykonanie światłowodowe LUMI-MOBILE-FIO-PT.

Oprogramowanie jest identyczne jak w wersji standardowej LUMI-MOBILE-PT.

LUMI-MOBILE-FIO-DA-IR/IR
LUMI-MOBILE-FIO-DA-UV/VIS


Wersja LUMI-MOBILE-DA posiada również wariant światłowodowy LUMI-MOBILE-FIO-DA. Także tutaj oprogramowanie jest identyczne jak w wersji standardowej.

LUMI-MOBILE-FIO-JR-IR/IR
LUMI-MOBILE-FIO-JR-UV/VIS

W wersji LUMI-MOBILE-JR istnieje również wariant światłowodowy LUMI-MOBILE-FIO-JR. Także tutaj obowiązuje zasada: Wersja światłowodowa jest wyposażona w takie same oprogramowanie jak wykonanie standardowe LUMI-MOBILE-JR.

Detektory INLINE w urządzeniach produkcyjnych

LUMI-INLINE-IR/IR

LUMI-INLINE-UV/VIS


Wersja LUMI-INLINE posiada dwa wyjścia analogowe, które przekazują informacje o koncentracji kryształu. Za pomocą 4 wyjść cyfrowych można wprowadzić do pamięci do 15 produktów.

Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-INLINE-Scope
Windows® Monitoring Software LUMI-INLINE-MONITORING-Scope

LUMI-INLINE-FIO-IR/IR
LUMI-INLINE-FIO-UV/VIS

W wersji LUMI-INLINE istnieje również typ światłowodowy LUMI-INLINE-FIO. Do zastosowania istnieją trzy źródła światła: dwie wersje w obszarze IR,  w tym IR-LED oraz IR-LD oraz jedna wersja UV.
 
Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-INLINE-Scope

Detektory do laboratorium
Za pomocą przyrządów laboratoryjnych LUMI-LAB możliwe jest przedstawienie spektrum wtórnego w obszarze widzialnym. W LUMI-LAB-IRL/VISIR następuje zapisanie czasu spadku stężenia cząstek w czasie w zakresie IR, a w LUMI-LAB-UV/VIS przedstawienie krzywych spadku stężenia w widzialnym zakresie spektrów.
 
LUMI-LAB-IRL/VISIR-CL1
LUMI-LAB-UV/VIS-CL1

Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-LAB-Scope

LUMI-LAB-8-IRL/IR-CL1
LUMI-LAB-8-IR/IR
Przy pomocy tej wersji można badać zarówno spektrum wtórne jak również spadek stężenia w czasie w obszarze IR. Obszar IR jest podzielony na 8 stref częściowych. Ustalana jest zarówno stała czasowa jak i intensywność promieniowania wtórnego w każdym obszarze częściowym (proce sgłoszony do opatentowania).

Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-LAB-Scope

Pomiar za pomocą 8 detektorów następuje w zakresie długości fal od 700 nm do 1100 nm. Każdy detektor kontroluje przy tym jedno okno pomiarowe 50 nm. Ustalana jest intensywność początkowa C1 jak również stała czasowa t danego impulsu spadku stężenia.
LUMI-LAB-16-IRL/VISIR-CL1

LUMI-LAB-16-IR/VISIR
LUMI-LAB-16-UV/VISIR

W przypadku LUMI-LAB analizowane jest oprócz spektrum IR także spektrum widzialne. Łącznie do dyspozycji istnieje m. in. 14 detektorów, które pokrywają zakres długości fal od 400 nm do 1100 nm.
 
Dołączone oprogramowanie:
Windows® Software LUMI-LAB-Scope
Analizowana jest intensywność i stała czasowa w danym zakresie długości fal.
NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP